HOME / 프로젝트 / 용도별
 
 
원미재정비촉진계획(2009)
발주처 : 부천시
위 치 : 부천시
연면적 : 2,128,000㎡
개 요 : 부천시 원미구의 재정비촉진계획
       
 
 
  신정6존치관리구역 재정비촉진계획 수립 용역  
  비전 2030 글로벌 강남종합발전계획 수립 용역  
  중림동일대 활성화실행계획 수립 용역  
  중화1구역 재개발사업  
  원미재정비촉진계획  
  가정오거리 입체구조  
  상봉재정비촉진계획  
  원주시 복합노인복지단지  

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10