HOME / 프로젝트 / 용도별
 
 
상계2재정비촉진구역 재정비촉진계획 변경(2015)
발주처 : 상계2재정비촉진구역 조합
위 치 : 노원구 상계로35가길 26
규 모 : 평균19층/최고27층
       
 
 
  신정6존치관리구역 재정비촉진계획 수립 용역  
  비전 2030 글로벌 강남종합발전계획 수립 용역  
  중림동일대 활성화실행계획 수립 용역  
  중화1구역 재개발사업  
  원미재정비촉진계획  
  가정오거리 입체구조  
  상봉재정비촉진계획  
  원주시 복합노인복지단지  

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10